แผ่นโปร่งแสง แผ่นหลังคากันสาด มินิโกลด์
 


          แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ คือ หลังคาโปร่งแสง ที่ให้แสงสว่างส่องผ่านได้โดยมีกระจาย
ตัวของแสงอย่างสม่ำเสมอทั่วปริเวณที่แสงส่องผ่าน พร้อมทั้งป้องกันความร้อนที่มาพร้อมแสงได้กว่า 50% และมีสารเคลือบที่สามารถป้องกันรังสียูวี

         แผ่นโพลีคาร์บอเนต เมื่อมีแสงส่องผ่าน แสงที่ได้จะไม่มีการกระจายตัวของแสงแต่อย่างใด
ทำให้สว่างเฉพาะจุดที่แสงผ่าน พร้อมทั้งความร้อนที่มากับแสงและไม่สามารถป้องกันรังสียูวีได้


                 แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ ÁÔนิ ให้แสง            แผ่นโพลีคาร์บอเนต ไม่มีการกระจายของแสง
                 ส่องผ่าน  กระจายตัว ทั่วถึง ไม่ส่องสำแสง               แสงที่ผ่าน ออกมามีลักษณะเป็นลำ
                 ออกมาเป็นลำ                                         
          เนื่องจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุที่มีต้นกำเนิดมา
      จากปิโตรเคมีหรือน้ำมัน ดังนั้นเมื่อน้ำมันมีการขึ้นราคา
      ก็ทำให้ต้นทุนของโพลีคาร์บอเนตสูงขึ้นด้วย ดังนั้นจึงพบ
      ว่าสินค้าที่มีคุณภาพด้อยมักจะใช้วัสดุประเภทรีไซเคิล
      ผสมเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลดต้นทุนซึ่งจะ
      สามา รถสังเกตได้ดังนี้
              1. แผ่นมีความขุ่นไม่ใส
              2. มีฟองอากาศอยู่เป็นจำนวนมาก

          เมื่อมีการผสมวัสดุรีไซเคิลจำนวนมาก จะทำให้แผ่น
      โพลีคาร์บอเนตมีความแข็งแรงลดน้อยลง เนื่องจาก
      วัสดุรีไซเคิลนั้นจะไม่สามารถเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกัน
      กับเม็ดวัตถุดิบใหม่ๆได้ดี

          นอกจากนั้นการเคลือบสานป้องกัน UV หากความหนา
      ของชั้นเคลือบไม่ได้ตามมาตรฐาน (40 - 50 ไมคอน)
      ก็จะทำให้แผ่นโพลีคาร์บอเนต เกิดการเหลืองได้อย่างรวด
      เร็วและเป็นสาเหตุให้เกิดการสีด่างไม่เสมอทั่วทั้งแผ่น
      และยังกรอบแตกได้ง่ายเมื่อมีของแข็